Hållbarhetsmål

Vi skapar hållbara affärer

Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet integreras i vårt sätt att arbeta och vi erbjuder våra kunder hållbara lösningar. För mer information, se hållbarhetsredovisningen med start på sidan 32.

 

Övergripande hållbarhetsmål:

Utfall 2020:

  • Minskad klimatpåverkan – fossilfria 2030 inom områdena el, värme, transporter och avfall.
Klimatpåverkan 1 523 ton CO2e.
  • Verka för och säkerställa sund konkurrens i alla avtal (arbetsmiljö, antikorruption, mänskliga rättigheter).
Pågående arbete.
  • Wästbygg ska strukturerat identifiera klimatrisker och möjligheter för att minimera risker och utveckla affären.
Påbörjas 2021.
  • 10 procent färre olyckor årligen och ökat säkerhetsbeteende på våra arbetsplatser.
Olyckorna minskade med 40 procent.
  • Öka innovationstakten för hållbart byggande.
Pågående arbete.

 

Vi skapar stolta medarbetare

Vi utvecklar och upprätthåller en attraktiv arbetsplats där vi genom ett aktivt ledarskap, en kultur präglad av tillit, jämställdhet och mångfald, rätt kompetens, arbetsmiljö och hälsa skapar stolta och engagerade medarbetare.

 

Övergripande medarbetarmål:

Utfall 2020:

  • Jämställdhet och mångfald. 2025 ska sammansättningen på företagets medarbetare spegla Sveriges befolkning vad gäller mångfald.
Måluppfyllnad 45 procent av 100.
  • Attraktiv och inkluderande arbetsplats. Minst 8 på indexen ”Temperatur” och ”Likabehandling” år 2022 samt en positiv utveckling fram till dess i verktyget Winningtemp.
Temperatur: 7,1.
Likabehandling: 7,6.
  • Starkt arbetsgivarvarumärke. Minst 30 på eNPS år 2022 samt en positiv utveckling fram till dess.
eNPS: 7.
  • Företagskultur präglad av starka värderingar. Minst 8 på indexet ”Våra värderingar” år 2022 samt en positiv utveckling fram till dess i verktyget Winningtemp.
Våra värderingar: 6,8.