loading

Klimatsmart byggarbetsplats

En viktig pusselbit i arbetet med att Wästbygg Gruppena verksamhet ska vara fossilfri till 2030 är produktionsskedet. Det är dessutom ett område där våra möjligheter att själva påverka utsläppen av växthusgaser är stora. Därför har vi infört en certifieringsmodell som vi kallar för Klimatsmart byggarbetsplats.

Klimatsmart byggarbetsplats har tre olika nivåer; brons, silver och guld. Ingen byggarbetsplats hos Wästbygg får ha en lägre nivå än brons, och målet är att successivt öka andelen guldetableringar till 100 procent år 2030.

Vilken nivå varje enskilt projekt ska ha bestäms gemensamt av regionchef och arbetschef i anbudsskedet i de fall som det inte finns uttalade krav från beställarens sida. Beslutet baseras dels på vilken hållbarhetsambition beställaren har för projektet och dels på vilka förutsättningar som finns för att uppfylla kraven. Kostnaden för en högre nivå kan delvis sparas in till följd av minskad energianvändning och att kostnaden för att hantera avfall blir lägre när sorteringsgraden ökar. För guld krävs bland annat att transporter av byggmaterial och provisorisk byggvärme är fossilfria. Dessutom ska biodrivmedel användas av de maskiner som utför markarbeten. Samtidigt är hållbarhetskraven redan på bronsetableringar högt ställda och sänker utsläppen av växthusgaser jämfört med en ”vanlig” byggarbetsplats.