loading

Gröna obligationer

Wästbygg Gruppen AB (publ) emitterade den 16 november 2021 seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 500 mkr under ett ramverk om 800 mkr med förfall i november 2024. Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 450 baspunkter. Ett belopp motsvarande nettolikviden kommer att användas i enlighet med bolagets gröna finansiella ramverk.

Wästbygg kommer att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.