loading
Gruppen
loading

Mediakontakt

Pressmeddelanden

Ändrat antal aktier och röster i Wästbygg Gruppen AB (publ)

Regulatoriska

Antalet aktier och röster i Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Wästbygg”) har ändrats till följd av att 1 056 832 nya B-aktier har emitterats under november månad med anledning av utnyttjande av den övertilldelningsoption som lämnades av Wästbyggs styrelse i samband med upptagandet av Wästbyggs B-aktie till handel på Nasdaq Stockholm. De nyemitterade aktierna har emitterats med stöd av det bemyndigande som lämnades av bolagsstämman till Wästbyggs styrelse den 23 mars 2020.

Logistic Contractor bygger åt DHL på Kastrups flygplats i Köpenhamn

Regulatoriska

Logistic Contractor har tecknat avtal med DHL Copenhagen Hub Denmark A/S om att bygga en ny paketterminal och kontor på Kastrups flygplats i Köpenhamn. Anläggningen, som är på 26 000 kvm samt ett tillhörande parkeringsdäck på 7 500 kvm, uppförs inne på flygplatsområdet för hantering av ankommande och avgående flygfrakt. Ordervärdet uppgår till cirka 500 miljoner svenska kronor.

Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

Regulatoriska

Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) och Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea”) (tillsammans ”Joint Global Coordinators”) har utnyttjat övertilldelningsoptionen avseende 1 056 832 nya B-aktier i Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Wästbygg” eller ”Bolaget”). Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras.

Valberedning utsedd inför Wästbygg Gruppens årsstämma 2021

Regulatoriska

Enligt Instruktion och arbetsordning för valberedningen ska valberedningen bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista vardagen i september samt styrelsens ordförande. Om någon av de tre största ägarna inte önskar utöva rätten att utse en ledamot går rätten att utse en sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren. Givet bolagets börsnotering 13 oktober 2020, vilken resulterade i ett stort antal nya ägare, har Wästbygg Gruppen valt att frångå instruktionen för att ge nya ägare möjligheten att delta i valberedningen. Valberedningens ledamöter har därmed utsetts baserat på ägarförhållandena per den 26 oktober 2020.

Ändrat antal aktier och röster i Wästbygg Gruppen AB (publ)

Regulatoriska

Antalet aktier och röster i Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Wästbygg”) har ändrats till följd av att 8 333 333 nya B-aktier har emitterats under oktober månad med anledning av upptagandet av Wästbyggs B-aktie till handel på Nasdaq Stockholm. De nyemitterade aktierna har emitterats med stöd av det bemyndigande som lämnades av bolagsstämman till Wästbyggs styrelse den 23 mars 2020.

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Regulatoriska

Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) meddelar, som stabiliseringsansvarig, att stabiliseringsåtgärder vidtagits i Wästbygg Gruppen AB:s (publ) (nedan ”Wästbygg” eller ”Bolaget”) B-aktie vilken handlas på Nasdaq Stockholm.

Marie Lindebäck blir IR-chef på Wästbygg Gruppen

Regulatoriska

Den 13 oktober i år noterades Wästbygg Gruppen på Nasdaq Stockholm. Efter att IR-funktionen under hela den förberedande processen har hanterats av en extern konsult, Sture Stölen, har Wästbygg nu utsett Marie Lindebäck till IR-chef.

Första dag för handel i Wästbygg Gruppens B-aktier på Nasdaq Stockholm

Regulatoriska

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.