Pressmeddelanden

Wästbygg Gruppen bygger om Furuhedsskolan i Kalix

Wästbygg Gruppens koncernbolag Rekab Entreprenad fortsätter att stärka sin position inom samhällsfastigheter i norra Sverige. Efter en offentlig upphandling har Kalix kommun tilldelat Rekab Entreprenad uppdraget att bygga om delar av gymnasieskolan Furuhedsskolan.

Läs mer

Wästbygg Gruppen och Varberg Energimarknad AB avser inleda samarbete kring samägande av vindkraftverk och solcellspark

Wästbygg Gruppen och Varberg Energimarknad AB har tecknat en avsiktsförklaring om ett joint venture. Avtalet rör återupprättandet av två vindkraftverk som tidigare har stått i Bäckagård, Tvååker samt byggnation av en ny solcellspark strax söder om Varberg, vilket skulle ge ca 12 GWh ny elproduktion årligen. Detta kommer att täcka upp den elkonsumtion Wästbygg Gruppen förbrukar i samtliga projekt under ett år, vilket i genomsnitt ligger på runt 7 GWh.

Läs mer

Wästbygg får markanvisning för kontor med stort hållbarhetsfokus i Malmö

Vid möte i tekniska nämnden i Malmö den 26 april beslutades att Wästbygg tilldelas en markanvisning i stadsdelen Hyllie. Markanvisningen omfattar en triangelformad kontorsbyggnad på 14 500 kvm. Byggnadens höjd varierar från fyra upp till nio våningar och utformas med takterrasser i olika nivåer. Byggstart sker tidigast 2024.

Läs mer

Wästbygg bygger 102 Svanenmärkta lägenheter åt Bonava

Wästbygg AB har fått i uppdrag av Bonava att uppföra deras projekt Logementet i området Kviberg, i Göteborg. Logementet omfattar två hus med sammanlagt 102 Svanenmärkta bostadsrätter samt ett underliggande garage. Ordervärdet uppgår till 115 mkr och exkluderar varor som tillhandahålls av Bonava.

Läs mer

Rekab Entreprenad har tecknat samverkansavtal om en om- och tillbyggnad av Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall

Rekab Entreprenad, som ingår i Wästbygg Gruppen, har under fjärde kvartalet 2021 vunnit en offentlig upphandling och tecknat ett samverkansavtal Fas 1 med Region Västernorrland om en om- och tillbyggnad av Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall. Avtalet omfattar gemensam planering och projektering för att nå beställarens budgeterade ram på cirka 320 mkr, vilket också är en förutsättning för att entreprenadkontrakt ska tecknas.

Läs mer

Ändrade premisser för Wästbyggs markanvisning i centrala Lund

2017 tecknade Wästbygg och NorCap avtal om att gemensamt utveckla kvarteret Galten i centrala Lund via samägda bolaget CentrumShopping Lund AB. Tillsammans med Lunds kommun planerades för en utveckling av kvarteret samt på intilliggande kommunal mark, ett projekt som omfattade cirka 150 lägenheter och kommersiella ytor. Den nya detaljplanen har nu stoppats av Lunds kommun i avvaktan på att en större centrumutredning ska göras, och därmed upphör även markanvisningsavtalet att gälla.

Läs mer

Wästbygg tilldelas markanvisning för 80 lägenheter i Vårberg

Stockholms Stad har tilldelat Wästbygg en markanvisning i stadsdelen Vårberg. Markanvisningen omfattar 7 000 kvm bruttoarea och här planerar Wästbygg att utveckla två bostadshus med sammanlagt 80 Svanenmärkta lägenheter. Detaljplanen för området väntas bli klar under våren 2022. Därefter påbörjas exploateringsarbete och Wästbygg planerar för tillträde till marken under 2025.

Läs mer