Pressmeddelanden

Wästbygg i joint venture kring större rastplats i Falkenberg

Wästbygg har förvärvat 55 procent av Falkenberg Tröinge Utveckling AB, ett projektbolag som planerar att utveckla en större rastplats med hotell, restaurang, handel, kontorshotell och en större laddstation för elfordon vid Falkenberg.

Wästbygg Gruppen håller kapitalmarknadsdag 31 maj 2022

Wästbygg Gruppen bjuder in investerare, finansanalytiker och media till en kapitalmarknadsdag den 31 maj 2022. Kapitalmarknadsdagen äger rum på Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36 i Stockholm klockan 9.00-12.45.

Logistic Contractor utvecklar och bygger logistikanläggning i Örebro

Logistic Contractor har fått i uppdrag att utveckla och bygga en logistikanläggning på 9 000 kvm i Örebro åt en större global aktör som i nuläget inte kan namnges. Ett tolvårigt hyresavtal har tecknats med företaget med en basårshyra på 5,9 mkr.

Wästbygg får markanvisning för kontor med stort hållbarhetsfokus i Malmö

Vid möte i tekniska nämnden i Malmö den 26 april beslutades att Wästbygg tilldelas en markanvisning i stadsdelen Hyllie. Markanvisningen omfattar en triangelformad kontorsbyggnad på 14 500 kvm. Byggnadens höjd varierar från fyra upp till nio våningar och utformas med takterrasser i olika nivåer. Byggstart sker tidigast 2024.

Wästbygg byggstartar Tuvebo Glashytta med 45 Svanenmärkta lägenheter

2016 fick Wästbygg en markanvisning av fastighetsnämnden i Göteborg för att utveckla och bygga bostäder i anslutning till Tuve Centrum på Hisingen. Under 2021 var de två första etapperna klara för inflyttning, Tuvebo Smedja med 58 lägenheter och Tuvebo Ateljé med 71 lägenheter.

Wästbygg Gruppen internrekryterar Jessica Gårdmo till rollen som CFO

Jessica Gårdmo, som idag innehar tjänsten som ekonomichef för Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor, har rekryterats till jobbet som CFO. Hon efterträder Jonas Jönehall som tillträder som vd och koncernchef den 6 maj, vilket kommunicerades genom ett pressmeddelande den 21 mars.

Wästbygg bygger 102 Svanenmärkta lägenheter åt Bonava

Wästbygg AB har fått i uppdrag av Bonava att uppföra deras projekt Logementet i området Kviberg, i Göteborg. Logementet omfattar två hus med sammanlagt 102 Svanenmärkta bostadsrätter samt ett underliggande garage. Ordervärdet uppgår till 115 mkr och exkluderar varor som tillhandahålls av Bonava.

Rekab Entreprenad har tecknat samverkansavtal om en om- och tillbyggnad av Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall

Rekab Entreprenad, som ingår i Wästbygg Gruppen, har under fjärde kvartalet 2021 vunnit en offentlig upphandling och tecknat ett samverkansavtal Fas 1 med Region Västernorrland om en om- och tillbyggnad av Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall. Avtalet omfattar gemensam planering och projektering för att nå beställarens budgeterade ram på cirka 320 mkr, vilket också är en förutsättning för att entreprenadkontrakt ska tecknas.

Ändrade premisser för Wästbyggs markanvisning i centrala Lund

2017 tecknade Wästbygg och NorCap avtal om att gemensamt utveckla kvarteret Galten i centrala Lund via samägda bolaget CentrumShopping Lund AB. Tillsammans med Lunds kommun planerades för en utveckling av kvarteret samt på intilliggande kommunal mark, ett projekt som omfattade cirka 150 lägenheter och kommersiella ytor. Den nya detaljplanen har nu stoppats av Lunds kommun i avvaktan på att en större centrumutredning ska göras, och därmed upphör även markanvisningsavtalet att gälla.

Wästbygg tilldelas markanvisning för 80 lägenheter i Vårberg

Stockholms Stad har tilldelat Wästbygg en markanvisning i stadsdelen Vårberg. Markanvisningen omfattar 7 000 kvm bruttoarea och här planerar Wästbygg att utveckla två bostadshus med sammanlagt 80 Svanenmärkta lägenheter. Detaljplanen för området väntas bli klar under våren 2022. Därefter påbörjas exploateringsarbete och Wästbygg planerar för tillträde till marken under 2025.