loading

Affärsidé, strategi och mål

Wästbygg Gruppen utför och utvecklar byggprojekt där människor vill bo, arbeta och trivas i under lång tid framöver. Med kunskap om slutanvändarnas behov levererar vi högkvalitativa bygg- och utvecklingsprojekt i rätt tid, på ett kostnadseffektivt sätt och med rätt förutsättningar för att öka livskvalitet, produktivitet samt lönsamhet för kunderna. Våra primära marknader är Stockholm/Mälardalen, Västsverige samt Skåne, expansiva regioner där vi ser en fortsatt stark tillväxt såväl för oss själva som för byggbranschen som helhet.

Våra affärsområden

Wästbygg Gruppen arbetar med entreprenaduppdrag och egen projektutveckling inom segmenten Bostad, Kommersiellt samt Logistik och industri. Tack vare en mångårig fokusering inom dessa tre segment har vi byggt upp stor kompetens inom respektive produktområde samt en bred kunskap om marknad, kunder och behov.

Bostad, Kommersiellt och Logistik och industri agerar mot olika typer av kunder och på skilda marknader. På så sätt tryggas Wästbygg Gruppens verksamhet över tid. Konjunkturcykler kommer alltid att finnas, men erfarenheten har lärt oss att cyklerna skiljer sig åt mellan segmenten. Därutöver har vi i slutet av 2019 fattat beslut om att starta koncernbolaget Inwita Fastigheter AB som från och med 2020 kommer att utgöra ett eget affärsområde. Inwitas uppgift är att äga och förvalta egenutvecklade fastigheter med primärt fokus på samhällsfastigheter, det vill säga äldre- och trygghetsboenden, skolor och förskolor.

Entreprenad och projektutveckling

Vårt mål är att ha en väl avvägd balans mellan entreprenaduppdrag och egna utvecklingsprojekt för ett stabilt inkomstflöde och en jämn produktionstakt. Inom entreprenadverksamheten arbetar vi gärna med samverkansprojekt där vi kan bidra med vår kompetens i projektens tidiga skeden. Mångåriga samarbeten med stora beställare har lagt grunden till Wästbyggs utveckling och framgång.

Koncernens projektutvecklingsorganisation har kompetens inom hela kedjan från markanvisning/förvärv via tillståndsprocess och försäljning fram till färdig överlämnad byggnad. Under de senaste åren har arbetet främst varit inriktat på att bygga upp en bred portfölj av byggrätter inom Bostad genom markanvisningar och förvärv, primärt i de tre storstadsregionerna. Ett strategiskt beslut är att aktivt verka för en blandning av upplåtelseformer, lägen och inriktning för att kunna erbjuda en bred mix av bostäder. Genom ett nära samarbete med entreprenadorganisationen får vi ett erfarenhetsutbyte som ger synergieffekter både i de egna utvecklingsprojekten och i entreprenaduppdragen.

Koncernbolaget Logistic Contractor har idag en dominerande ställning på logistik- och industrimarknaden, både som fastighetsutvecklare och byggentreprenör. Väl genomförda projekt åt ett brett spektrum av kunder skapar ringar på vattnet på den fortsatt växande logistik- och industrimarknaden. Det finns också ett stort intresse från fastighets- och investmentbolag för att förvärva bolagets utvecklingsprojekt. Via Logistic Contractors dotterbolag i Norge, Danmark och Finland arbetar vi med att också etablera företaget på de övriga nordiska marknaderna.

Koncernstrategier