loading

Årsstämma 2021

Årsstämma i Wästbygg Gruppen AB (publ) ägde rum torsdagen den 6 maj.

Med anledning av den pågående samhällsspridningen av coronaviruset (Covid-19) har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning utan någon fysisk närvaro. Aktieägare deltar på stämman genom att rösta och lämna in frågor enligt instruktionerna nedan.

 

Poströstning

För att ha rätt att poströsta måste aktieägaren vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 28 april 2021. Personuppgifter som hämtas från aktieboken kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt stämmoprotokoll.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt nedan och gäller som anmälan till årsstämman.

Aktieägare som poströstar genom ombud ska med poströstningsformuläret bifoga en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren. Fullmaktsformulär finns tillgängligt nedan. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Det ifyllda poströstningsformuläret ska vara Bolaget till handa senast den 5 maj 2021. Formuläret skickas till Wästbygg Gruppen AB, ”IR Årsstämma”, Sofierogatan 3B, 412 51 Göteborg.  Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till: arsstamma@wastbygg.se. (Ange ”poströstning Wästbygg” i ämnes-raden).

 

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 30 april 2021 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 30 april 2021.

 

Frågor rörande årsstämman
Om du som aktieägare har frågor rörande årsstämman är du välkommen att kontakta Wästbygg på arsstamma@wastbygg.se.

 

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Årsredovisning samt Revisorsyttrande kommer att publiceras den 26 mars och kommer då att finnas tillgängliga på wastbygg.se.