loading

Extra bolagsstämma 2021

Wästbygg Gruppen AB har kallat till extra bolagsstämma att hållas den 21 oktober 2021.

Med anledning av den pågående samhällsspridningen av coronaviruset (Covid-19) har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning utan någon fysisk närvaro. Aktieägare deltar på stämman genom att rösta och lämna in frågor enligt instruktionerna nedan.

 

Poströstning

För att ha rätt att poströsta måste aktieägaren vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 13 oktober 2021. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt nedan och gäller som anmälan till extra bolagsstämman.

Det ifyllda poströstningsformuläret ska vara Bolaget till handa senast den 20 oktober 2021. Formuläret skickas till Wästbygg Gruppen AB, ”Extra Bolagsstämma 2021”, Box 912, 501 10 Borås.  Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till: bolagsstamma@wastbygg.se. (Ange ”poströstning Wästbygg” i ämnes-raden).

 

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att deltaga i extra bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 15 oktober 2021 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 15 oktober 2021.

 

Frågor rörande bolagsstämman

Om du som aktieägare har frågor rörande bolagsstämman är du välkommen att kontakta Wästbygg på bolagsstamma@wastbygg.se.

 

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.