Bolagsstyrning

Lagstiftning och bolagsordning

Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554).  Sedan Bolagets B-aktie upptogs till handel på Nasdaq Stockholm har Bolaget tillämpat Nasdaq Stockholms regelverk. Förutom lagstiftning och Nasdaq Stockholms regelverk är det Bolagets bolagsordning och dess interna riktlinjer för bolagsstyrning som ligger till grund för Bolagets bolagsstyrning. Bolagsordningen anger bland annat styrelsens säte, verksamhetens inriktning, gränserna för aktiekapital och antal aktier samt förutsättningarna för att få delta vid bolagsstämma. Bolagsordningen I sin helhet återfinns under avsnittet “Bolagsordning”.

Svensk kod för bolagsstyrning

Koden anger en högre norm för god bolagsstyrning än aktiebolagslagens minimikrav och ska tillämpas av samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Koden kompletterar således aktiebolagslagen genom att på några områden ställa högre krav men möjliggör samtidigt för Bolaget att avvika från dessa om det i det enskilda fallet skulle anses leda till bättre bolagsstyrning (“följ eller förklara”). Sådan avvikelse, liksom skäl för avvikelse och alternativ lösning, ska årligen redogöras för i Bolagets bolagsstyrningsrapport.