loading

Internkontroll

Internkontroll och riskhantering

Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen – som innehåller krav på att information om de viktigaste inslagen i Bolagets system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen varje år ska ingå i bolagsstyrningsrapporten – samt Koden. Styrelsen ska bland annat tillse att Bolaget har god intern kontroll och formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs samt att det finns ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet och de risker som Bolaget och dess verksamhet är förknippad med.

Det övergripande syftet med den interna kontrollen är att i rimlig grad säkerställa att Bolagets operativa strategier och mål följs upp samt att ägarnas investeringar skyddas. Den interna kontrollen ska vidare säkerställa att den externa finansiella rapporteringen med rimlig säkerhet är tillförlitlig och upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed, att tillämpliga lagar och förordningar följs samt att övriga krav för noterade bolag efterlevs. Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen vilken även omfattar riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. Nämnda delar redogörs för närmare nedan.