loading
Gruppen
loading

Styrelsens utskott

Revisionsutskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott bestående av fyra ledamöter: Cecilia Marlow (styrelseordförande), Lennart Ekelund, Joacim Sjöberg och Christina Källenfors. Utskottet utser en ordförande för utskottet inom sig. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar eller ändrar styrelsens ansvar och uppgifter: (a) övervaka Bolagets finansiella rapportering och för styrelsen förbereda dess beslut rörande den finansiella information som Bolaget lämnar externt (innefattande bland annat bokslutskommuniké, årsredovisning och delårsrapporter samt eventuella prospekt) samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet; (b) vara väl insatt i väsentliga bedömningar och värderingar, såväl generella som specifika, som ligger till grund för Bolagets och Koncernens årsredovisning och delårsrapporter; (c) minst en gång per år, diskutera effektiviteten i Bolagets och Koncernens redovisning och finansiella kontroll med den/de externa revisorerna och företagsledningen samt överväga eventuella rekommendationer för att förbättra den interna kontrollen; (d) hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och Koncernredovisningen, granska Bolagets och Koncernens redovisningsprinciper, bevaka att Bolaget och Koncernen följer tillämpliga redovisningsstandarder och god redovisningssed och att Bolaget och Koncernen tillämpar principerna på ett korrekt sätt samt hålla sig informerat om slutsatserna av Revisorsinspektionens kvalitetskontroll. Utskottet ska vidare bevaka att Bolaget och Koncernen i övrigt följer tillämpliga lagar och regler för Bolagets och Koncernens redovisning; (e) granska och övervaka den/de externa revisorernas opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om den/de externa revisorerna tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster. Utskottet ska därför informeras löpande när Bolaget handlar upp sådana tjänster; och (f) biträda valberedningen vid framtagande av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval samt arvodering av den/de externa revisorerna och om tillämpligt, genomföra upphandlingsförfarande avseende revisorer.

Ersättningsutskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott bestående av fyra ledamöter: Cecilia Marlow (styrelseordförande), Lennart Ekelund, Joacim Sjöberg och Christina Källenfors. Utskottet utser en ordförande för utskottet inom sig. Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att (a) bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för den verkställande direktören och samtliga personer i bolagsledningen (varvid med ”bolagsledningen” avses verkställande direktör och samtliga personer som ingår i ledningsgruppen för Bolaget eller liknande organ och chefer som är direkt underställda verkställande direktören; (b) följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen; (c) följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om och gällande andra ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget samt årligen granska och upprätta en ersättningsrapport till årsstämman; och (d) att vara behjälplig vid successionsfrågor.