Styrelsens utskott

Styrelsen har inrättat ett investerings- och anbudsutskott bestående av styrelseledamöterna Jörgen Andersson (ordförande), Lennart Ekelund och Christina Källenfors. Utskottet huvudsakliga uppdrag är att granska och besluta angående investeringsprojekt som omfattar en viss nivå. Vd eller CFO tillser att investeringsutskottet kallas till möte. På möte närvarar normalt, förutom utskottsmedlemmarna, även vd, CFO och berörd dotterbolags-vd. Härutöver har vd rätt att besluta om ytterligare personer ska närvara om så behövs.

Något särskilt ersättnings- eller revisionsutskott finns inte. Ersättnings- och revisionsfrågor hanteras av hela styrelsen med undantag av Jörgen Andersson, som är anställd i Wästbygg Gruppen.