loading

Valberedning

Valberedningen är bolagsstämmans organ med uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning.

Bolaget beslutade vid årsstämman den 23 mars 2020, att anta en ordning för tillsättande av valberedning och instruktioner avseende dess arbete att gälla intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman. Enligt dessa ska valberedningen bestå av tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet respektive år tillsammans med styrelsens ordförande. Med “de tre till röstetalet största aktieägarna” avses även kända aktieägargrupperingar.

Valberedningens ledamöter har efter att aktieägarstrukturen, i förbindelse med Wästbygg Gruppens börsnotering den 13:e oktober 2020, förändrades valts i enlighet med instruktionen.

Wästbygg Gruppens valberedning inför årsstämman 2021 består därmed av:

  • Rutger Arnhult, utsedd av M2 Holding AB
  • Magnus Örtorp, utsedd av Fino Förvaltning AB
  • Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
  • Cecilia Marlow, styrelseordförande  Wästbygg Gruppen AB

Rutger Arnhult är vald till valberedningens ordförande.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till:
ir@wastbygg.se eller per brev till adressen:

Wästbygg Gruppen AB
Att: Marie Lindebäck
Sofierogatan 3B
412 51 GÖTEBORG

För att valberedningen ska ha möjlighet att behandla inkomna förslag bör de vara valberedningen tillhanda senast 31 januari 2021.