Valberedning

Valberedningen är bolagsstämmans organ med uppgift att bereda stämmans beslut i val av styrelse samt revisor, arvodesfrågor och, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning.

Wästbygg Gruppen beslutade vid årsstämman den 6 maj 2021 att valberedningen inför årsstämman 2022 ska bestå av tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet respektive år tillsammans med styrelsens ordförande. Med “de tre till röstetalet största aktieägarna” avses även kända aktieägargrupperingar. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas aktieägaren till fjärde största röstetalet o.s.v.

Efter att de största aktieägarna har tillfrågats består valberedningen inför årsstämman 2022 av följande ledamöter:

  • Rutger Arnhult, utsedd av M2 Holding AB
  • Magnus Örtorp, utsedd av Fino Förvaltning AB
  • Fredrik Carlsson, utsedd av Svolder AB
  • Cecilia Marlow, styrelseordförande Wästbygg Gruppen AB

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till:
ir@wastbygg.se eller per brev till adressen:

Wästbygg Gruppen AB
Att: Marie Lindebäck
Sofierogatan 3B
412 51 GÖTEBORG

För att valberedningen ska ha möjlighet att behandla inkomna förslag bör de vara valberedningen tillhanda senast 31 januari 2022.