Detta är Wästbygg Gruppen

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2022 omsatte koncernen 5,8 miljarder och hade 600 anställda.

Wästbygg Gruppen är noterat på Nasdaq Stockholm.

Vi bygger på entreprenad…

Ett byggprojekt är ett stort åtagande för båda parter. Vi är måna om att ge våra beställare en trygg resa genom projektet, oavsett vad det är som ska byggas. Med ett ISO-certifierat ledningssystem som stöd säkerställer vi att miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöaspekterna uppfylls. Därutöver bidrar vi med vår stora kompetens inom teknik och hållbarhet för att göra ett redan bra projekt ännu bättre.

Wästbygg arbetar gärna i samverkansentreprenader eller där vi på annat sätt kan vara med i projektets tidiga skede. Det är ett arbetssätt som vi har stor erfarenhet av och där det finns goda möjligheter att hitta synergieffekter som gynnar båda parter såväl som projektet som helhet.

…och utvecklar själva

Parallellt med entreprenadverksamheten arbetar vi också med projektutveckling inom alla våra verksamhetsområden. Det innebär att vi själva ansvarar för hela kedjan från markförvärv ända fram till en nyckelfärdig byggnad. Vi tillför nya bostäder på marknaden genom att utveckla och bygga både bostadsrätter och hyresrätter. Extra mycket värnar vi om unga vuxnas möjlighet att få en egen dörr att stänga om sig, varför en stor del av våra utvecklingsprojekt är student- och ungdomsbostäder.

Inom samhällsfastigheter kan vi erbjuda både privata och kommunala aktörer möjlighet att bedriva sin verksamhet i hyrda lokaler. Vi utvecklar, bygger och förvaltar sedan den färdiga fastigheten i det egna bolaget Inwita. Bland de logistik- och industribyggnader som vi uppför är ungefär hälften är egenutvecklade projekt, och andelen ökar hela tiden.