loading
Gruppen
loading

Detta är Wästbygg

Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag med verksamhet på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Vi bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet.

Företaget grundades 1981 i Borås. Idag finns egna kontor även i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Helsingborg och Varberg samt via koncernbolaget Logistic Contractor i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Wästbygg Gruppen är noterat på Nasdaq Stockholm. 2020 hade vi en omsättning på cirka 3,8 miljarder kronor och 310 anställda.

Vi bygger på entreprenad…

Ett byggprojekt är ett stort åtagande för båda parter. Vi är måna om att ge våra beställare en trygg resa genom projektet, oavsett vad det är som ska byggas. Med ett ISO-certifierat ledningssystem som stöd säkerställer vi att miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöaspekterna uppfylls. Därutöver bidrar vi med vår stora kompetens inom teknik och hållbarhet för att göra ett redan bra projekt ännu bättre.

Wästbygg arbetar gärna i samverkansentreprenader eller där vi på annat sätt kan vara med i projektets tidiga skede. Det är ett arbetssätt som vi har stor erfarenhet av och där det finns goda möjligheter att hitta synergieffekter som gynnar båda parter såväl som projektet som helhet.

…och utvecklar själva

Parallellt med entreprenadverksamheten arbetar vi också med projektutveckling inom alla våra verksamhetsområden. Det innebär att vi själva ansvarar för hela kedjan från markförvärv ända fram till en nyckelfärdig byggnad. Vi tillför nya bostäder på marknaden genom att utveckla och bygga både bostadsrätter och hyresrätter. Extra mycket värnar vi om unga vuxnas möjlighet att få en egen dörr att stänga om sig, varför en stor del av våra utvecklingsprojekt är student- och ungdomsbostäder.

Inom samhällsfastigheter kan vi erbjuda både privata och kommunala aktörer möjlighet att bedriva sin verksamhet i hyrda lokaler. Vi utvecklar, bygger och förvaltar sedan den färdiga fastigheten i det egna bolaget Inwita. Bland de logistik- och industribyggnader som vi uppför är ungefär hälften är egenutvecklade projekt, och andelen ökar hela tiden.

Samverkan

Samverkan handlar om att alla parter i ett byggprojekt på ett strukturerat sätt arbetar tillsammans för projektets bästa. Beställare, entreprenör, arkitekt och övriga konsulter jobbar som en gemensam organisation mot gemensamma mål och en gemensam budget. Det här är ett arbetssätt som vi på Wästbygg förordar och har lång erfarenhet av.

Genom att ta vara på de möjligheter som uppstår i ett projekts olika skeden kan vi uppnå synergieffekter som tillför värden för såväl projektet som helhet som för alla inblandade parter. Samverkansprocessen ger även en bättre, mer genomtänkt slutprodukt och en större kontroll över hur pengarna disponeras. Vi som entreprenör får dessutom ökad förståelse för vad beställaren vill uppnå så att det vid byggstart finns en ingående kunskap om vad det är som ska uppföras och hur det ska göras. Därmed blir byggprocessen smidigare och effektivare.

Det finns många fördelar med samverkan men för att det ska fungera är det viktigt att arbetsgruppen genomsyras av dialog och öppenhet. På så sätt kan vi ta till vara och utveckla varandras erfarenheter och kompetenser.

Viktiga framgångsfaktorer vid samverkan:

  • Definiera gemensamma och tydliga mål för projektet vid uppstarten.
  • Bemanna organisationen med rätt kompetens – från beställaren, entreprenören och de olika konsulterna.
  • Ta in de viktigaste underentreprenörerna tidigt i projektet och involvera brukarna från start.
  • Etablera en tydlig och proaktiv arbetsmodell.
  • Transparens i projektets ekonomi.