Bokslutskommuniké 2021

Wästbygg Gruppen AB (publ) presenterar idag sin bokslutskommuniké för 2021.

– Våra tre affärsområden har i vanlig ordning levererat ett stort antal fina projekt till nöjda kunder. Trots utmaningar i form av covid, prisökningar och en större konkurrens på marknaden har orderingången varit mycket god under året, totalt 5,5 mdkr, varav 2,5 mdkr under fjärde kvartalet. Det gör att vi går in i 2022 med en orderstock på rekordhöga 6,5 mdkr, en fördubbling jämfört med för ett år sedan. Intäkterna för 2021 ligger i paritet med föregående år på 3,8 mdkr men vi levererar ett rörelseresultat på 277 mkr enligt segmentsrapporteringen, det vill säga en förbättring med nio procent jämfört med 2020. Rörelsemarginalen ligger på 7,3 procent, väl över vårt mål att den långsiktigt ska överstiga sex procent, säger Jörgen Andersson, vd på Wästbygg Gruppen AB.

SAMMANFATTNING ENLIGT IFRS:

1 januari – 31 december 2021

 • Intäkter 3 949 mkr (3 620)
 • Rörelseresultat 235 mkr (223)
 • Resultat efter skatt 241 mkr (234)
 • Resultat per aktie 7,42 kr (9,39)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -319 mkr (-237)
 • Räntebärande nettokassa (+)/nettoskuld (-) 151 mkr (252)
 • Soliditet 43 % (50)
 • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning på 3,50 kronor per aktie (3,30)

1 oktober – 31 december 2021

 • Intäkter 1 231 mkr (924)
 • Rörelseresultat 10 mkr (65)
 • Resultat efter skatt 13 mkr (82)
 • Resultat per aktie 0,39 kr (2,66)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -192 mkr (-161)

SAMMANFATTNING ENLIGT SEGMENTSRAPPORTERING:

1 januari – 31 december 2021

 • Intäkter 3 818 mkr (3 801)
 • Rörelseresultat 277 mkr (254)
 • Resultat efter skatt 290 mkr (268)
 • Resultat per aktie 8,94 kr (10,75)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -137 mkr (-95)
 • Räntebärande nettokassa (+)/nettoskuld (-) 794 mkr (877)
 • Soliditet 44 % (57)
 • Orderingång 5 456 mkr (3 232)
 • Orderstock 31 december 6 572 mkr (3 201)

1 oktober – 31 december 2021

 • Intäkter 1 271 mkr (1 002)
 • Rörelseresultat 69 mkr (77)
 • Resultat efter skatt 74 mkr (97)
 • Resultat per aktie 2,26 kr (3,16)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -212 mkr (97)
 • Orderingång 2 514 mkr (1 266)

Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2020 och för balansposter motsvarande balansdag 2020.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Förvärvet av Rekab Entreprenad AB genomfördes den 28 oktober efter att affären godkänts av Konkurrensverket den 7 oktober och finansieringslösningen beslutats vid en extra bolagsstämma i Wästbygg Gruppen den 21 oktober. Köpeskillingen uppgår till 269 mkr, där 186 mkr betalas kontant och 83 mkr genom återköp och överlåtelse av egna aktier (vederlagsaktier). Styrelsen i Wästbygg Gruppen AB beslutade den 9 december att nyttja det bemyndigande som extra bolagsstämman lämnade om förvärv av egna aktier. 600 000 aktier återköptes under december genom Nordea Bank Abp:s försorg.
 • Den 23 november emitterades seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 mkr under ett ramverk om totalt 800 mkr. Obligationen noterades på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer och första handelsdag var den 23 december.
 • Avtal har tecknats om förvärv av en logistik- och industritomt på cirka 266 000 kvm strax norr om Gardermoens flygplats i Norge. Köpeskillingen uppgår till cirka 233 miljoner norska kronor. Förvärvet genomförs i tre etapper som betalas och tillträds 2022, 2023 och 2025. Förvärvet är villkorat av att marken efter säljarens förberedande arbeten uppfyller de krav som ställs i detaljplanen samt att erforderlig elförsörjning till tomten kan levereras inom överenskommen kostnadsram.
 • Beslut har fattats om produktionsstart av tre egenutvecklade bostadsprojekt – Cityterrassen i Malmö, Hökälla Ängar 2 i Göteborg och Slottshusen i Täby. Dessa omfattar sammanlagt 299 lägenheter och ordervärdet uppgår till 742 mkr.
 • Efter en offentlig upphandling har ett samverkansavtal Fas 1 tecknats med Region Västernorrland om en om- och tillbyggnad av Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall. Avtalet omfattar gemensam planering och projektering för att nå beställarens budgeterade ram på cirka 320 mkr, vilket också är en förutsättning för att entreprenadkontrakt ska tecknas. Det uppskattade ordervärdet ingår i orderingång och orderstock för fjärde kvartalet.
 • Wästbygg Gruppens hållbarhetschef Kristin Lundmark sade upp sig under december och kommer att lämna sin tjänst den 15 februari 2022. I samband med uppsägningen har hon lämnat sin plats i koncernledningen.

………………………………………….

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Andersson, vd
tel 0703-23 32 02, e-post jorgen.andersson@wastbygg.se,

Jonas Jönehall, CFO och vice vd
tel 0739-20 19 01, e-post jonas.jonehall@wastbygg.se

Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef
Tel 0734-67 20 12, e-post marie.lindeback@wastbygg.se

Idag kl. 9.30 presenteras rapporten av Jörgen Andersson, koncernchef, Jonas Jönehall, CFO och vice koncernchef samt Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef, på en webbsänd telefonkonferens. Presentationen hålls på svenska.

Länk till webbsänd telefonkonferens: https://group.wastbygg.se/sv/q4-2021/

…………………………………

Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen, som har 500 medarbetare, ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB. 
 
Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland.