loading
Gruppen
loading

Mediakontakt

Ändrat antal aktier och röster i Wästbygg Gruppen AB (publ)

Regulatoriska

Antalet aktier och röster i Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Wästbygg”) har ändrats till följd av att 8 333 333 nya B-aktier har emitterats under oktober månad med anledning av upptagandet av Wästbyggs B-aktie till handel på Nasdaq Stockholm. De nyemitterade aktierna har emitterats med stöd av det bemyndigande som lämnades av bolagsstämman till Wästbyggs styrelse den 23 mars 2020.

Efter nyemissionen uppgår det totala antalet aktier i Wästbygg per den sista handelsdagen i oktober 2020 till 31 283 333 och det totala antalet röster till 36 863 333, varav 620 000 A-aktier (med totalt 6 200 000 röster) och 30 663 333 B-aktier (med totalt 30 663 333 röster).

För mer information, vänligen kontakta:

Jörgen Andersson, VD och koncernchef
Telefon: +46 703 23 32 02
E-post: jorgen.andersson@wastbygg.se

Marie Lindebäck, Investor Relations
Telefon: +46 734 67 20 12
E-post: marie.lindeback@wastbygg.se

Denna information är sådan information som Wästbygg Gruppen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 oktober 2020 kl. 15:45 CET.