En grön start på året

Regulatoriska

Wästbygg Gruppen presenterar sin delårsrapport för första kvartalet 2021.

– Wästbygg Gruppen inleder 2021 med ett mycket starkt första kvartal. Vårt rörelseresultat enligt segments-
rapporteringen uppgår till 66 mkr, och vi gör därmed ett av våra bästa första kvartal någonsin. Vad som också är mycket positivt är att vi helt nyligen kunnat offentliggöra vårt gröna ramverk och att vi som ett av få företag i Sverige, och enda bolag med en entreprenadverksamhet av vår omfattning, kan klassa våra aktier som gröna. Ramverket är ett naturligt led i vårt hållbarhetsarbete för att ytterligare öka transparensen runt vårt klimatavtryck, samtidigt som det kommer att användas som ett internt styrmedel för att ta hållbara affärsbeslut, säger Jörgen Andersson, vd Wästbygg Gruppen.

Sammanfattning enligt IFRS:
1 januari – 31 mars 2021

• Intäkter 900 mkr (926)
• Rörelseresultat 76 mkr (25)
• Resultat efter skatt 73 mkr (25)
• Resultat per aktie 2,27 kr (1,08)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 mkr (-47)
• Räntebärande nettokassa (+)/nettoskuld (-) 664 mkr (-139)
• Soliditet 53 % (31)

Sammanfattning enligt segmentsrapportering:
1 januari – 31 mars 2021

• Intäkter 814 mkr (901)
• Rörelseresultat 66 mkr (24)
• Resultat efter skatt 65 mkr (24)
• Resultat per aktie 2,01 kr (1,03)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten 124 mkr (-47)
• Räntebärande nettokassa (+)/nettoskuld (-) 1 033 mkr (-3)
• Soliditet 60 % (36)
• Orderingång 767 mkr (633)
• Orderstock 31 mars 3 102 mkr (3 580)

Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2020 och för balansposter motsvarande balansdag 2020.

Väsentliga händelser under första kvartalet

• Efter uppnått försäljningsmål har beslut fattats om att produktionsstarta det egenutvecklade projektet Soluret
i Malmö med 45 bostadsrättslägenheter.

• Beslut har fattats om att produktionsstarta det egenutvecklade projektet Parklyckan i Stockholm med
36 radhus efter att försäljningsmålet uppnåtts.

• Beslut har fattats om att påbörja lägenhetsuthyrning i det egenutvecklade trygghetsboendet Kv Häggen
i Halmstad.

• Entreprenadkontrakt har tecknats med Nordströms Bygghandel om att uppföra ett byggvaruhus i Norrköping.
Ordervärdet uppgick till 70 mkr.

• Entreprenadkontrakt har tecknats med ett transport- och logistikföretag om att uppföra en logistikanläggning
Eskilstuna. Ordervärdet uppgår till 220 mkr.

• Entreprenadkontrakt har tecknats med FB Bostad om att uppföra 47 bostadsrättslägenheter och en förskola i
Haninge. Ordervärdet uppgår till 92 mkr.

• En projektfastighet i Borås har förvärvats via bolag. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 3 600 kvm
varav cirka hälften är uthyrt till en skola. För fastigheten finns ny detaljplan som tillåter en tillbyggnad med
2 000 kvm. Förvärvet är finansierat med egna medel och aktieinnehavet klassificeras som övrigt aktieinnehav och konsolideras inte utan redovisas som omsättningstillgång. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 95 mkr.

• Markanvisningsavtal har tecknats med Stockholms Stad om en markanvisning för 70 lägenheter på
Årstafältet.

• Egenutvecklade bostadsprojektet Tuvebo Smedja med 58 lägenheter har färdigställts och överlämnats till
bostadsrättsföreningen Smedjan och ingår därmed inte längre i koncernen enligt IFRS.

• En organisatorisk sammanslagning har skett av verksamheterna i koncernbolagen Wästbygg AB och
Wästbygg Projektutveckling AB. I samband med detta har Wästbygg ABs vd Susanne Liljedahl lämnat sin tjänst och sin plats i koncernledningen. Koncernchef Jörgen Andersson träder tills vidare in som vd för den sammanslagna verksamheten.

• Koncernledningen har utökats med Jenny Jakobson, kommunikations- och varumärkeschef.

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Andersson, vd
tel 0703-23 32 02, e-post jorgen.andersson@wastbygg.se,

Jonas Jönehall, CFO och vice vd
tel 0739-20 19 01, e-post jonas.jonehall@wastbygg.se

Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef
Tel 0734-67 20 12, e-post marie.lindeback@wastbygg.se

Idag kl. 9.30 presenteras rapporten av Jörgen Andersson, koncernchef, Jonas Jönehall, CFO och vice koncernchef samt Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef, på en webbsänd telefonkonferens. Presentationen hålls på svenska.

Länk till webbsänd telefonkonferens:

https://group.wastbygg.se/sv/q1-2021/

…………………………………

Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag med verksamhet på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Vi bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. 

Företaget grundades 1981 i Borås. Idag finns egna kontor även i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Helsingborg och Varberg samt via koncernbolaget Logistic Contractor i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Wästbygg Gruppen är noterat på Nasdaq Stockholm. 2020 hade vi en omsättning på cirka 3,8 miljarder kronor och 310 anställda.