Arkiv

Kommuniké från årsstämma i Wästbygg Gruppen AB (publ) den 5 maj 2022

Regulatorisk

Wästbygg Gruppen AB (publ), har hållit årsstämma den 5 maj 2022. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen samt ansvarsfrihet
Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna framlagd ersättningsrapport. Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst
Årsstämman beslutade att vinstmedel om 1 551 031 283 kronor disponeras på så sätt att ett belopp om 3,50 kronor per utdelningsberättigad aktie utdelas till aktieägarna, motsvarande 111 704 173 kronor beräknat på antalet utdelningsberättigade aktier vid dagen för bolagsstämman och att i ny räkning balanseras 1 439 327 110 kronor.

Den 9 maj 2022 fastställdes som avstämningsdag och utbetalningen beräknas ske genom Euroclear Sweden AB den 12 maj 2022.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och omval av revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade om att, till bolagets styrelse, omvälja Jörgen Andersson, Lennart Ekelund, Christina Källenfors, Joacim Sjöberg samt Cecilia Marlow som ordinarie styrelseledamöter. Mer information om styrelsens ledamöter finns att tillgå via bolagets hemsida, www.wastbygg.se.

Cecilia Marlow omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023 och att den auktoriserade revisorn Lars Kjellgren fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor och att Camilla Nilsson kommer att vara medpåskrivande revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorn
Årsstämman beslutade att arvode till ordföranden ska utgå med 500 000 SEK och till övriga styrelseledamöter med 250 000 SEK per ledamot för hela mandatperioden. Dessutom ska arvode utgå till ledamöterna i investeringsutskottet med 75 000 SEK per ledamot för hela mandatperioden.

Vidare beslutade årsstämman att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa anställda (LTI 2022)
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram för bolagets koncernchef, övriga personer i koncernledningen och övrig bolagsledning och funktionschefer, ("LTI 2022").

LTI 2022 är ett rörligt långsiktigt incitamentsprogram som ger ledande befattningshavare och nyckelpersoner möjlighet att erhålla en kontant ersättning där ersättningen efter skatt ska användas för att förvärva befintliga B-aktier i Wästbygg. Det övergripande syftet med LTI 2022 är att sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas intressen och därmed säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande. LTI 2022 avser även skapa ett långsiktigt fokus på resultatutveckling, tillväxt och hållbarhet bland deltagarna. LTI 2022 bedöms vidare underlätta för Bolaget att rekrytera och behålla anställda. Det är styrelsens avsikt att under kommande år utvärdera LTI 2022 med ambitionen att föreslå kommande årsstämmor liknande program som LTI 2022. Styrelsens intention är att inför årsstämman 2023 lägga fram förslag till beslut avseende återköp och överlåtelse av egna aktier vilka krävs för att fullfölja implementeringen av LTI 2022 till deltagarna.

Kostnaderna för LTI 2022 baseras på att LTI 2022 omfattar högst 60 deltagare. Totalt uppskattas kostnaderna för LTI 2022 för räkenskapsåret enligt IFRS 2 uppgå till cirka 3 350 000 SEK exklusive sociala avgifter. Kostnaderna för sociala avgifter och pension beräknas uppgå till cirka 1 050 000 SEK, baserat på ovanstående antaganden och en genomsnittlig skattesats för sociala avgifter om 31,42 procent.
Den förväntade kostnaden om 4 400 000 SEK, inklusive sociala avgifter, motsvarar cirka en procent av Bolagets totala personalkostnader för räkenskapsåret 2021.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare att gälla tills vidare, dock längst intill årsstämman 2026. Riktlinjerna omfattar ersättningar som uppkommer genom avtal och förändringar som sker avseende redan avtalade ersättningar efter det att årsstämman antagit riktlinjerna. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar vilka beslutas av bolagsstämman såsom arvode till styrelsens ledamöter.

De antagna riktlinjerna i sin helhet finns tillgängliga på www.wastbygg.se.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om:

(a) förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm (”Börsen”) inom ramen för ett pris per aktier som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet eller, för det fall styrelsen ger en börsmedlem i uppdrag att ackumulera en viss mängd av bolagets aktier i egen bok under en viss tidsperiod, till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet eller motsvarande volymvägda genomsnittskurs. Förvärv får sammanlagt ske av högst så många aktier att bolagets innehav efter förvärvet inte överstiger 10 procent av vid var tid utestående aktier i bolaget. Syftet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt möjliggöra för styrelsen att tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar med egna aktier samt för att hantera bolagets vid var tid gällande LTI-program.

(b) överlåtelse av högst samtliga bolagets innehavda aktier över Börsen och/eller på annat sätt med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning av fordran mot bolaget eller annars med villkor. Överlåtelser av aktier på Börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet och om överlåtelse sker på annat sätt, till ett pris som motsvarar pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig. Syftet är att möjliggöra att bästa möjliga villkor för bolaget ska kunna uppnås, att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i samband med förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med bestämmelser om apport, kvittning eller eljest med villkor. Syftet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av koncernen, dess marknad och produkter. Antalet aktier som emitteras får uppgå till högst 3 234 016 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka tio procent av samtliga aktier i bolaget per dagen för kallelse till årsstämma 2022.

Besluten i sin helhet
Besluten i sin helhet finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.wastbygg.se.

……………………….

För ytterligare information, kontakta:
Jonas Jönehall, vice vd och CFO, Wästbygg Gruppen AB,
Telefon: +46 73 920 19 01
E-post: jonas.jonehall@wastbygg.se

Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef, Wästbygg Gruppen AB,
Telefon: +46 73 467 20 12
E-post: marie.lindeback@wastbygg.se

wastbygg.se

……………………….

Om Wästbygg Gruppen

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2021 omsatte koncernen 3,8 miljarder och hade 525 anställda.