loading

Kommuniké från extra bolagstämma i Wästbygg Gruppen AB (publ) den 21 oktober 2021

Regulatoriska

Wästbygg Gruppen AB (publ), har hållit extra bolagsstämma den 21 oktober 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Bolaget”) har den 24 september 2021 ingått ett aktieöverlåtelseavtal (”Aktieöverlåtelsevtalet”) med Trekcyd AB (”Säljaren”) beträffande förvärvet av samtliga aktier i Rekab Entreprenad AB (”Målbolaget”). Enligt Aktieöverlåtelseavtalet ska köpeskillingen betalas dels kontant, dels genom B-aktier i Bolaget (”Vederlagsaktierna”). Vederlagsaktierna ska erläggas till Säljaren (vilken ägs gemensamt av vissa nyckelpersoner i Målbolaget) i två trancher, dels Vederlagsaktierna I, senast den 31 mars 2022, dels Vederlagsaktierna II senast på den tredje årsdagen av tillträdesdagen vilken planeras till månadsskiftet oktober/november 2021 (”Tillträdesdagen”). Värdet av Vederlagsaktierna ska uppgå till SEK 82 800 000 baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktier på Börsen de tio (10) föregående bankdagarna före Tillträdesdagen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm (”Börsen”) inom ramen för ett pris per aktier som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet eller, för det fall styrelsen ger en börsmedlem i uppdrag att ackumulera en viss mängd av Bolagets aktier i egen bok under en viss tidsperiod, till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet eller motsvarande volymvägda genomsnittskurs. Förvärv får sammanlagt ske av högst så många aktier att Bolagets innehav efter förvärvet inte överstiger 10 procent av vid var tid utestående aktier i Bolaget. Syftet med bemyndigandet är att säkra leverans av Vederlagsaktierna till Säljaren i enlighet med Aktieöverlåtelseavtalet. Vidare är syftet med bemyndigandet om förvärv av egna aktier att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt möjliggöra för styrelsen att tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar samt Bolagets vid var tid gällande LTI-program med egna aktier.

Beslut om överlåtelse av egna aktier till personer som omfattas av den s.k. Leo-kretsen enligt 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551)

Stämman beslutade om överlåtelse av högst 910 800 egna B-aktier till teckningsberättigade som omfattas av 16 kap.  aktiebolagslagen (2005:551), den s.k. Leo-lagen. Rätten att förvärva aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Säljaren. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkra leverans av Vederlagsaktierna i enlighet med Aktieöverlåtelseavtalet. Teckning av aktierna ska ske inom tre år från den 1 december 2021 genom betalning. Betalning av aktierna ska ske genom kvittning av den teckningsberättigade utställd revers till Bolaget till ett värde om SEK 82 800 000. Teckning av aktierna sker till ett värde motsvarande SEK 82 800 000 baserat på den volymvägda genomsnittskursen av Bolagets B-aktier på Börsen de tio (10) föregående bankdagarna före Tillträdesdagen. Grunden för teckningskursen svarar mot av styrelsen bedömt marknadsvärde. Rätten att förvärva aktier villkoras av att Bolaget och Säljaren fullbordat överlåtelsen av Målbolaget och att Säljaren uppfyller samtliga villkor för Vederlagsaktierna enligt Aktieöverlåtelseavtalet. Bolaget innehar per den 21 oktober 2021 inga egna aktier.


Besluten i sin helhet

Besluten i sin helhet finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.wastbygg.se.

För ytterligare information

Jonas Jönehall, vice vd och CFO, Wästbygg Gruppen AB,
Telefon: +46 73 920 19 01
E-post: jonas.jonehall@wastbygg.se

Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef, Wästbygg Gruppen AB,
Telefon: +46 73 467 20 12
E-post: marie.lindeback@wastbygg.se

Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag med verksamhet på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Bolaget, som är noterat på Nasdaq Stockholm, bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet.

Wästbygg grundades 1981 i Borås. Idag finns egna kontor även i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Helsingborg, Varberg och Västerås samt via koncernbolaget Logistic Contractor i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. 2020 uppgick omsättningen till cirka 3,8 miljarder kronor och bolaget har 310 anställda.