loading

Starkt resultat efter ett annorlunda år

Regulatoriska

Wästbygg Gruppen presenterar bokslutskommuniké för 2020

– När bokslutet för 2020 nu är sammanställt är jag nöjd över utfallet sett till förutsättningarna runt omkring oss.
Vår verksamhet bedrivs inom tre starka affärsområden. Projekten finns på marknaden, men pandemin har medfört ökad konkurrens och att många beställare har valt att skjuta fram sina investeringsbeslut. Trots det har våra intäkter, utifrån segmentsrapporteringen, endast minskat med några procent jämfört med föregående år. Lönsamhet ska prioriteras framför volym och våra tillväxtmål är långsiktiga, det har vi alltid varit tydliga med att kommunicera. Jag ser det som ett viktigt styrkebesked att vi levererade ett rörelseresultat på 254 mkr, vilket är en förbättring med hela 32 procent jämfört med 2019, säger Jörgen Andersson, vd på Wästbygg Gruppen AB.

Från och med delårsrapporten för andra kvartalet 2020 resultatavräknas egenutvecklade bostadsrättsprojekt först vid färdigställandet. Som komplement intäktsredovisas även dessa projekt över tid i segmentsrapporteringen då det är koncernens bedömning att detta ger en tydligare bild av koncernens ekonomiska ställning vid varje enskilt rapporttillfälle. Ytterligare information om detta finns i Not 2 på sidan 20 i bokslutskommunikén.

Sammanfattning enligt IFRS: Sammanfattning enligt segmentsrapportering:
1 oktober – 31 december 2020

 • Intäkter 924 mkr (1 046)
 • Rörelseresultat 65 mkr (40)
 • Resultat efter skatt 82 mkr (40)
 • Resultat per aktie 2,66 kr (1,77)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -161 mkr (-23)
1 oktober – 31 december 2020

 • Intäkter 1 002 mkr (1 141)
 • Rörelseresultat 77 mkr (56)
 • Resultat efter skatt 97 mkr (55)
 • Resultat per aktie 3,16 kr (2,38)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -97 mkr (68)
 • Orderingång 1 266 mkr (1 359)
1 januari – 31 december 2020

 • Intäkter 3 620 mkr (3 889)
 • Rörelseresultat 223 mkr (220)
 • Resultat efter skatt 234 mkr (215)
 • Resultat per aktie 9,39 kr (9,40)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -237 mkr (-63)
 • Räntebärande nettokassa (+)/nettoskuld (-)  477 mkr (-7)
 • Soliditet 50 % (27)
 • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning på 3,30 kronor per aktie (3,27)
1 januari – 31 december 2020

 • Intäkter 3 801 mkr (3 905)
 • Rörelseresultat 254 mkr (192)
 • Resultat efter skatt 268 mkr (187)
 • Resultat per aktie 10,75 kr (8,15)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -95 mkr (-73)
 • Räntebärande nettokassa (+)/nettoskuld (-) 928 mkr (129)
 • Soliditet 57 % (31)
 • Orderingång 3 232 mkr (3 850)
 • Orderstock 31 december 3 201 mkr (3 752)

Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2019 och för balansposter motsvarande balansdag 2019.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • En egenutvecklad logistikanläggning i Stockholm med MatHem som hyresgäst har avyttrats till Niam AB. Köpeskillingen uppgick till cirka 900 mkr. Fastigheten är under uppförande och frånträde beräknas ske under första kvartalet 2022.
 • Entreprenadavtal har tecknats med DHL om att uppföra en paketterminal på Kastrups flygplats. Ordervärdet uppgår till cirka 500 mkr (SEK).
 • Wästbygg Gruppen AB noterades på Nasdaq Stockholm den 13 oktober. Erbjudandet var då övertecknat.
 • Marie Lindebäck, sedan tidigare anställd i bolaget som vice hållbarhetschef, har utsetts till IR-chef.
 • Antalet aktier och röster i bolaget ändrades till följd av att två nyemissioner genomfördes där sammanlagt 9 390 165 nya B-aktier emitterades med anledning av börsnoteringen. Aktierna har emitterats med stöd av det bemyndigande som lämnades av bolagsstämman till Wästbyggs styrelse den 23 mars 2020. För mer information kring emissionerna, se sidan 31 i bokslutskommunikén.
 • Ett aktieägarlån från M2 Gruppen på 30 mkr har återbetalats i samband med nyemissionen.
 • Ett villkorat aktieägartillskott på 48 mkr har omvandlats till ett ovillkorat.

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Andersson, vd
tel 0703-23 32 02, e-post jorgen.andersson@wastbygg.se,

Jonas Jönehall, CFO och vice vd
tel 0739-20 19 01, e-post jonas.jonehall@wastbygg.se

Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef
Tel 0734-67 20 12, e-post marie.lindeback@wastbygg.se

Idag kl. 9.30 presenteras rapporten av Jörgen Andersson, koncernchef, Jonas Jönehall, CFO och vice koncernchef samt Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef, på en webbsänd telefonkonferens. Presentationen hålls på svenska.

Länk till webbsänd telefonkonferens https://group.wastbygg.se/sv/q4-2020/

Om Wästbygg

Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag med verksamhet på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Vi bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet.

Företaget grundades 1981 i Borås. Idag finns egna kontor även i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Helsingborg och Varberg samt via koncernbolaget Logistic Contractor i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Wästbygg Gruppen är noterat på Nasdaq Stockholm.