Vår strävan efter Guld

Hållbarhetsambitionerna för vårt trähus Lagerkransen i Lund har från allra tidigaste planeringsfasen varit höga. Bland annat har vi satt upp som mål att huset ska klara certifiering enligt Miljöbyggnad Guld. När vi nu gör sammanställningen inför den preliminära ansökningen till Sweden Green Building Council ser det grönt ut. Eller ska vi kanske snarare säga gyllengult!

På Brunnshögsområdet i Lund håller just nu stommen på att resas till femvåningshuset Lagerkransen. Det finns inte ett betongelement så långt ögat når, utan det är korslimmat trä som gäller. Trästommen hjälper oss en bit på vägen att nå miljöcertifieringen, men den är långt ifrån hela lösningen.

Inom Miljöbyggnad är det 15 indikatorer som mäts fördelade på de tre områdena energi, innemiljö och material. För att nå guld behöver den nivån uppnås på 40 procent av indikatorerna och ingen indikator får ha brons. I Wästbyggs ursprungliga beräkning för Lagerkransen hade vi guld på sju indikatorer och silver på åtta.

– Under arbetets gång har vi kunnat höja nivån på ytterligare indikatorer och vi är nu uppe i guldnivån på hela elva stycken. Värmeeffektbehov, ventilation och termiskt klimat vinter har vi kunnat förbättra genom att hitta bättre tekniska lösningar och material. När det gäller indikatorn radon visar undersökningar att det inte finns några spår av markradon där vi bygger, men vi behöver göra ytterligare mätningar när alla fyllnadsmassor är på plats, säger Malin Rosenberg som är certifieringssamordnare för projektet.

Det som återstår att arbeta med är en detaljerad klimatberäkning på stommen och grunden. Denna beräkning utgår från den miljövarudeklaration, EPD, som leverantörerna ska lämna och som omfattar klimatavtrycket för hela kedjan råvara, förädling, transporter, produktion och rivning. Huvuddelen av stommen till Lagerkransen levereras av Södra, som helt nyligen har kunnat redovisa en EPD med lågt klimatavtryck. Men det finns ytterligare delar, till exempel betongplattan och armering, där arbetet med att samla in EPD:er ännu pågår.

– Vi ser positivt på att nå Miljöbyggnad Guld och på att de underlag som vi har tagit fram är korrekta. Vi har haft god hjälp på vägen av erfarna konsulter, bland annat med energiberäkningarna. Helt säkra kan vi dock inte vara förrän verifieringen av certifieringen görs på faktiska värden två år efter färdigställandet, det vill säga våren 2024, konstaterar Malin Rosenberg.

Lagerkransen är utvecklat av Wästbygg, som också ansvarar för byggproduktionen. Fastigheten har förvärvats i tidigt skede av Lansa Fastigheter. Huset ska vara klart i april 2022 och kommer då att innehålla 82 hyreslägenheter.