Wästbygg först med grönt kombinerat ramverk

Wästbygg Gruppens affärsidé är att utveckla och bygga, hållbara, moderna och effektiva bostäder, kommersiella fastigheter, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar och bolaget tar sitt uppdrag som samhällsbyggare på stort allvar. Som ett naturligt led i hållbarhetsarbetet, och för att öka transparensen kring företagets klimatåtagande, har Wästbygg utvecklat ett ramverk som möjliggör en grön märkning av både aktie- och skuldinstrument. Vidare har företaget låtit CICERO Shades of Green göra en Company Assessment samt en Second Opinion avseende skuldinstrument. Resultatet visar att så mycket som 65 % av intäkterna, 66 % av rörelsekostnaderna, och 100 % av investeringarna från såväl entreprenadverksamhet som projektutveckling identifieras som gröna i Company Assessment, och Second Opinion avseende skuldinstrument, bedömer ramverket som medelgrönt.

Gröna obligationer har länge använts som ett instrument för att hjälpa investerare att styra kapital till miljövänliga projekt. Genom att addera gröna aktier i ramverket, täcker Wästbygg hela balansräkningen. EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt medför ökade krav på rapportering från investerare, och innebär att de kommer begära ökad transparens i bolags rapportering av hållbarhetsprestanda. Därför anser Wästbygg att ett kombinerat ramverk är ett naturligt nästa steg i utvecklingen av den hållbara finansmarknaden.

Wästbyggs intäkter, rörelsekostnader och investeringar från såväl entreprenadverksamhet som projektutveckling har klassificerats i nyanser av grönt och gult av CICERO Shades of Green genom en Company Assessment. Resultatet visar att så mycket som 65 % av intäkterna, 66 % av rörelsekostnaderna och 100 % av investeringarna är gröna. Wästbyggs bolagsstyrning får betyget utmärkt. Vidare ger Company Assessment kommentarer till hur förenlig verksamheten är med EU:s taxonomi. Company Assessment används som bas för att märka existerande och framtida aktier som gröna. Mer information kan hittas i ramverket.

CICERO Shades of Green har också tagit fram en Second Opinion avseende skuldinstrument. Second Opinion verifierar att ramverket avseende skuldinstrument följer ICMA:s Principer för gröna obligationer (Green Bond Principles) samt LMA:s Principer för gröna lån (Green Loan Principles). CICERO Shades of Greens har gjort bedömningen att ramverket är medelgrönt. Second Opinion lyfter också fram som en styrka att ramverket stöds av en stark bolagsstyrning samt tydliga miljömål.

– Syftet med det kombinerade ramverket är tvåfaldigt; Å ena sidan fungerar det som ett kommunikationsverktyg och ökar transparensen i vårt hållbarhetsarbete för våra intressenter. Å andra sidan fungerar det som ett styrinstrument internt och hjälper oss att fatta mer hållbara affärsbeslut. Vi tror vidare att den gröna aktiedelen av ramverket kan vara av intresse för både skuld- och aktieinvesterare eftersom det ger insikt i vår totala hållbarhetsprestanda, inte bara den del som finansieras med gröna obligationer, säger Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef på Wästbygg Gruppen.

– På Wästbygg tar vi vårt uppdrag som samhällsbyggare på stort allvar. Inom vårt verksamhetsområde strävar vi efter att bidra till ett mer hållbart samhälle och därigenom förbättra människors boende- och arbetsmiljöer. Vi tror att ett ramverk som kopplar ihop ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer hjälper oss att navigera på vägen mot en fossilfri verksamhet till 2030, säger Kristin Lundmark, hållbarhetschef på Wästbygg Gruppen.

Fakta om CICERO Shades of Green
CICERO Shades of Greens Second Opinion och Company Assessment bygger på känd klimatforskning och kompetens från CICERO Center for International Climate Research, som är ett av världens främsta institut för tvärvetenskaplig klimatforskning. I Second Opinion bedömer CICERO Shades of Green om en viss aktivitet stödjer ett koldioxidsnålt och klimatbeständigt samhälle på lång sikt. I Company Assessment inkluderar CICERO Shades of Green en klassificering av ett företags intäkter, rörelsekostnader och investeringar samt en bedömning av bolagsstyrningen för att indikera grönheten hos ett företag.

Swedbank agerade som rådgivare för Wästbyggs ramverk för gröna aktie- och skuldinstrument.

För ytterligare information kontakta:
 
Jonas Jönehall, CFO och vice vd
tel 0739-20 19 01, e-post jonas.jonehall@wastbygg.se
 
Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef
Tel 0734-67 20 12, e-post marie.lindeback@wastbygg.se
…………………………………

Om Wästbygg:
Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag med verksamhet på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Vi bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. 

Företaget grundades 1981 i Borås. Idag finns egna kontor även i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Helsingborg och Varberg samt via koncernbolaget Logistic Contractor i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Wästbygg Gruppen är noterat på Nasdaq Stockholm. 2020 hade vi en omsättning på cirka 3,8 miljarder kronor och 310 anställda.