Arkiv

Wästbygg Gruppen förutser lägre resultat för tredje kvartalet

Regulatorisk

Wästbygg Gruppen AB:s resultat för det tredje kvartalet 2022 påverkas negativt av nedskrivningar i projekt främst relaterade till den danska marknaden. Generella kostnadsökningar fortsätter att pressa marginalerna inom entreprenadverksamheten.

 
– Inflation och osäkerhet i ekonomin har hanterats väl inom de allra flesta av våra projekt, dock har det under kvartalet krävts nedskrivningar i vissa logistikprojekt, främst relaterade till den danska marknaden. På grund av den svaga svenska kronan sker en negativ hävstångseffekt vilket medfört ytterligare ringar på vattnet, säger Jonas Jönehall, vd och koncernchef, Wästbygg Gruppen. 
 
Koncernens rörelseresultat för kvartalet belastas av nedskrivningar om totalt 65 MSEK. Nedskrivningarna grundar sig främst i utmaningar i ett projekt i Danmark. Vissa nedskrivningar sker även inom den svenska logistikverksamheten på grund av kostnadsökningar i produktion som inte fullt ut har kunnat överlåtas på kund inom ramen för tecknade avtal. 
 
– Vi har haft vissa utmaningar med projektstyrningen i ett projekt i Danmark. När problematiken identifierades adderades stöttning från vår svenska organisation för att säkerställa minimering av tilläggskostnader i projektet, fortsätter Jonas Jönehall. 
 
Wästbygg Gruppens kvartalsrapport för tredje kvartalet 2022 offentliggörs den 8 november 2022. 

……………………….

För ytterligare information, kontakta:
Jonas Jönehall, vd och koncernchef
Telefon: +46 73 920 19 01
E-post: jonas.jonehall@wastbygg.se

Jessica Gårdmo, CFO
Telefon: +46 73 467 26 15
E-post: jessica.gardmo@wastbygg.se

wastbygg.se
……………………….

Om Wästbygg Gruppen
Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2021 omsatte koncernen 3,8 miljarder och hade 525 anställda.