Arkiv

Wästbygg Gruppen presenterar inverkansrapport 2021/2022 för sin gröna obligation

Idag är det ett år sedan Wästbygg Gruppen emitterade ett grönt obligationslån. I samband med ettårsdagen presenteras den första inverkansrapporten som redoviserar till vilka projekt emissionslikviden har använts och vilken miljömässig inverkan dessa projekt har.

Wästbygg Gruppen var under 2021 först ut med att lansera ett kombinerat grönt ramverk, vilket möjliggjorde emission av såväl gröna aktier som gröna skuldinstrument. I november 2021 emitterade Wästbygg Gruppen seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 500 mkr med förfall i november 2024.

I enlighet med vårt gröna ramverk ska den miljömässiga inverkan för de projekt som har finansierats av våra gröna skuldinstrument redovisas, vilket vi gör genom en så kallad inverkansrapport (eng. Impact Report).

Medlen från obligationsemissionen har under det första året i helhet använts till att finansiera egenutvecklade bostadsprojekt certifierade i enlighet med miljömärkningen Svanen och som därmed samtliga klassificeras som gröna projekt enligt ramverket.