loading

En hållbar affär

Wästbyggs vision är att förbättra människors livsmiljöer genom att utveckla och bygga hållbara, moderna och effektiva fastigheter. När vi tar hänsyn till alla hållbarhetsaspekter i våra affärer säkerställer vi inte bara livsmiljöerna för de människor som ska bo och arbeta i våra fastigheter. Vi ser också till att vår verksamhet inte bedrivs på bekostad av miljön och av de människor som direkt eller indirekt gör affärer med oss.

Hållbarhetshjulet

Wästbyggs hållbarhetshjul visar de hållbarhetsaspekter som vi, tillsammans med våra intressenter, har värderat som de viktigaste för att vår affär ska vara hållbar utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Genom att arbeta aktivt med aspekterna stärker vi hela verksamheten och minimerar våra risker. Hjulet symboliserar hur alla delar måste hänga ihop och samspela för att vi ska vara ett hållbart företag.

Våra hållbarhetsmål

Våra långsiktiga hållbarhetsmål är att vi ska minska vår egen negativa klimatpåverkan och vara fossilfria 2030, arbeta för sund konkurrens, ökad jämställdhet och mångfald samt öka medvetenheten om våra klimatrisker och möjligheter.

Grönt ramverk

Wästbygg är nu ett av relativt få bolag där även aktierna kan klassas som gröna, och det enda byggbolag med den omfattning på entreprenadverksamhet som vi har. Bedömningen är ett mycket gott betyg åt vårt hållbarhetsarbete. Det ger oss också ett verktyg som vi kan använda strategiskt för att skapa hållbara affärer, eftersom det finns ett stort intresse på marknaden för gröna investeringar. Läs mer.

Fond för hållbar utveckling

Varje år avsätter vi pengar till en fond för hållbar utveckling. Syftet med fonden är att våra medarbetare tillsammans med våra kunder ska kunna söka finansiering för hållbara lösningar och idéer i framkant. På så sätt får vi viktiga erfarenheter som bidrar till att driva branschen framåt inom hållbarhet. Även studenter har möjlighet att söka medel från fonden för att arbeta med tekniska innovationer som gynnar byggbranschen.

Vår styrning

Wästbyggs koncernledning är ytterst ansvarig för hållbarhetsarbetets styrning och måluppfyllnad. Arbetet drivs och samordnas av stabsfunktionerna inom hållbarhet, KMA, HR och ekonomi med utgångspunkt i svensk lagstiftning, våra policyer och riktlinjer samt vårt ISO-certifierade ledningssystem (Wästbygg AB är certifierat enligt ISO 9001:2015, 14001:2015 och 45001:2018). Vi följer FN:s Global Compact, ILO:s kärnkonventioner samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. I de fall vi arbetar med hållbarhetscertifierat byggande, exempelvis Miljöbyggnad, Breeam och Svanen, förhåller vi oss till ytterligare regelverk.