En hållbar affär

Vårt hållbarhetshjul

Nedan visas Wästbygg Gruppens hållbarhetshjul. De åtta tårtbitarna i hjulet står för de hållbarhetsaspekter som vi, tillsammans med våra intressenter, har värderat som de viktigaste för att vår affär ska vara hållbar utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Hjulet visar också vad vi i vår verksamhet arbetar med när det gäller miljö, sociala förhållanden och personal, mänskliga rättigheter och antikorruption. Hjulet symboliserar hur alla delar hänger ihop och behöver samspela för att vi ska vara ett hållbart företag.

Vi har också tittat på kopplingen till FNs globala hållbarhetsmål för att säkerställa att vår verksamhet är långsiktig och går i linje med den utveckling vi ser i omvärlden i stort.

Att skapa hållbara affärer är en koncernstrategi. Genom att arbeta aktivt med våra väsentliga hållbarhetsaspekter stärker vi hela verksamheten och minimerar våra risker. För de hållbarhetsrisker vi har kategoriserat som väsentliga har vi identifierat risker och formulerat mål. Då vi ser hållbarhet som ett affärskritiskt område är målen integrerade i Wästbygg Gruppens affärsplan.

Att minska vår egen klimatpåverkan, arbeta för sund konkurrens, ökad jämställdhet och mångfald i byggbranschen samt att öka medvetenheten om våra klimatrisker och möjligheter samtidigt som vi bidrar till att öka innovationstakten för hållbart byggande är våra långsiktiga hållbarhetsmål. För att nå våra mål krävs att vi arbetar aktivt för att minimera specifika hållbarhetsrisker.

Våra hållbarhetsmål

Våra primära hållbarhetsmål är att vara fossilfria i vår egen verksamhet 2030, samt att öka andelen gröna projekt enligt vårt gröna ramverk. Vi arbetar även för sund konkurrens, ökad jämställdhet och mångfald, samt skadefria och hälsosamma arbetsplatser.

Grönt ramverk

Tack vare vårt gröna ramverk, är Wästbygg Gruppen ett av relativt få bolag där även aktierna kan klassas som gröna enligt Nasdaq. Bedömningen är ett mycket gott betyg åt vårt hållbarhetsarbete. Ramverket ökar transparensen kring vårt hållbarhetsarbete och fungerar även som ett internt styrmedel för våra affärsbeslut. Läs mer.

Fond för hållbar utveckling

Varje år avsätter vi pengar till en fond för hållbar utveckling. Syftet med fonden är att våra medarbetare tillsammans med våra kunder ska kunna söka finansiering för hållbara lösningar och idéer i framkant. På så sätt får vi viktiga erfarenheter som bidrar till att driva branschen framåt inom hållbarhet.

Vår styrning

Wästbygg Gruppens koncernledning är ytterst ansvarig för hållbarhetsarbetets styrning och måluppfyllnad. Arbetet drivs och samordnas av stabsfunktionerna inom Hållbarhet, KMA, HR och Ekonomi med utgångspunkt i svensk lagstiftning, vårt gröna ramverk, våra policyer och riktlinjer samt vårt ISO-certifierade ledningssystem (Wästbygg Entreprenad AB är certifierat enligt ISO 9001:2015, 14001:2015 och 45001:2018 medan Logistic Contractor AB arbetar enligt ledningssystemet men inte är certifierat). Vi följer FNs Global Compact, ILOs kärnkonventioner samt OECDs riktlinjer för multinationella företag.

I de fall vi arbetar med miljöcertifierat byggande, exempelvis Miljöbyggnad, Breeam och Svanen, förhåller vi oss till ytterligare regelverk. Under 2020 har ett beslut tagits om att alla egenutvecklade projekt ska miljöcertifieras. Sedan tidigare Svanenmärker vi våra egenutvecklade bostadsrätter.

För att minska klimatavtrycket i produktionsfasen använder vi vårt egenutvecklade verktyg Klimatsmart byggarbetsplats.