Definitioner

RÖRELSEMARGINAL

Rörelseresultat i förhållande till intäkter.

SOLIDITET

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD

Räntebärande skulder minskat med räntebärande fordringar och likvida medel.

RESULTAT PER AKTIE

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal aktier.

EGET KAPITAL PER AKTIE

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till antal utestående aktier vid periodens slut.

ORDERINGÅNG

Värdet av erhållna projekt och förändringar på befintliga projekt under den aktuella perioden.

ORDERSTOCK

Värdet vid periodens utgång av återstående ej upparbetade projektintäkter i inneliggande uppdrag.