Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalet uppgick vid årsskiftet 2020 till 3 593 352 kr, fördelat på 620 000 A-aktier samt 31 720 165 B-aktier. I tabellen nedan beskrivs hur aktiekapitalet och antalet aktier har förändrats sedan bolaget bildades.