loading
Gruppen
loading

IR kontakt

Finansiella mål

Tillväxt

Intäkterna ska i snitt öka med 10 procent årligen sett över tid men alltid med beaktande av god lönsamhet.

Rörelsemarginal (EBIT)

Bolaget ska ha en god lönsamhet och eftersträva en rörelsemarginal överstigande 6 procent.

Soliditet

Soliditeten ska över tid inte understiga 25 procent.

Utdelning

Wästbyggs utdelningspolicy är att sträva efter en god direktavkastning för Bolagets ägare och samtidigt ge Wästbygg förutsättningar att investera i verksamheten och därmed skapa framtida tillväxt med bibehållen finansiell stabilitet. Utdelningen ska anpassas till resultatnivå, finansiell ställning och andra faktorer styrelsen anser relevanta. Bolagets utdelningspolicy anger att 40 procent av Bolagets resultat efter skatt ska delas ut till ägarna över tid.

Ingen utdelning betalades ut avseende räkenskapsåret 2017, 60 MSEK har utbetalats som utdelning avseende räkenskapsåret 2018 och 75 MSEK har utbetalats som utdelning avseende räkenskapsåret 2019.