Klimat och energi

2017 fattades ett övergripande mål om att Wästbygg Gruppens verksamhet ska vara fossilfri till år 2030. För att nå detta mål behöver vi ställa om till förnybar energi inom områdena el, värme och transporter. Vi har kartlagt vår verksamhet för att identifiera vilka som är våra stora utsläppsposter. Utifrån det här resultatet har en plan tagits fram med delmål inom varje område. Vi kan konstatera att det är transporter av byggmaterial, provisorisk byggvärme samt våra tjänsteresor som står för den största delen av vår miljöpåverkan.

Våra byggarbetsplatser

Vi använder vårt interna certifieringssystem Klimatsmart byggarbetsplats – ett konkret verktyg för att nå vår målsättning om en fossilfri byggarbetsplats 2030. Genom Klimatsmart byggarbetsplats har vi etablerat en miniminivå som alla våra projekt ska klara idag (brons) samt två ytterligare nivåer (silver och guld) för att ytterligare kravställa och skynda på vår omställning. Verktyget omfattar bland annat områden som bodetablering, materialtransporter, avfall, innovationer, förnybar el och provisorisk byggvärme.

El

Vår målsättning är dels att minimera energianvändningen och dels att den el vi måste använda på våra kontor och byggarbetsplatser till 100 procent ska komma från förnybara källor senast 2020. Sedan 2012 äger vi ett vindkraftverk som står utanför Falkenberg. Utöver det som vindkraftverket genererar köper vi i huvudsak miljömärkt el från Varberg Energi.

Värme

Där det är möjligt ansluter vi våra byggarbetsplatser till det lokala fjärrvärmenätet för att på så vis minimera provisoriska värmekällor med större miljöpåverkan. Ibland finns inte fjärrvärme att tillgå eller så kräver produktionsmomentet en annan energikälla. Mål är uppsatta för att minimera användningen av fossila bränslen. För att minska användningen av fossila bränslen samt minska kostnaderna för uppvärmning under produktionsskedet har vi under 2019 testkört en flyttbar värmepumplösning.

Transporter

Vi måste öka andelen resor med lägre klimatavtryck samtidigt som åtgärder tas för att minska resandet. Transporter rör allt från den egna personalens resor till materialleveranser till och från våra byggarbetsplatser. Här ligger en av de stora utmaningarna i omställningen mot en fossilfri verksamhet och här har vi fortfarande en lång väg att gå.

Tjänsteresor

När de gäller de egna resorna har vi en resepolicy som anger att tåg ska väljas som första alternativ vid tjänsteresor. Digitala hjälpmedel finns på plats.

Maskiner och utrustning

Där det är möjligt väljer vi i första hand maskiner som går på el då det är en viktig arbetsmiljöfaktor att minimera farliga utsläpp på byggarbetsplatserna. Grävmaskiner, lastare och andra arbetsfordon använder idag ofta fossilt bränsle.