loading
Gruppen
loading

Kontakt

Etik och antikorruption

Värdegrund

Sedan slutet av 2014 har Wästbygg nästan fördubblat antalet medarbetare. Att värna om en gemensam värdegrund är en utmaning i ett snabbväxande företag, där de anställda dessutom är utspridda på sju regionkontor och ett stort antal byggarbetsplatser. 2017 påbörjades en analys av vad Wästbygg står för både internt och externt. Arbetet slutfördes under 2018 och resulterade i att kärnvärdena ”klok, kreativ och med mycket hjärta” fastställdes. Sedan dess har vi arbetat vidare med att få en än mer enhetlig syn i värdegrundsfrågor. Bland annat behöver vi öka förståelsen för vad som kan påverka ett affärsbeslut, vilket främjar sund konkurrens och schyssta arbetsvillkor för alla. Arbetet med den gemensamma värdegrunden intensifierades under 2019 genom en rad olika aktiviteter. Bland annat har workshops kring värderingar, etik och moral anordnats utifrån olika situationer och frågeställningar som lätt kan uppstå i vardagen.

Antikorruption och sund konkurrens

Wästbygg värnar om en sund konkurrens i byggbranschen samt att företaget och våra medarbetare uppfattas som pålitliga och professionella. Alla i företaget ska följa den lagstiftning som utarbetats för att främja en god marknadsdynamik. Därutöver förväntas medarbetare och samarbetspartners följa de etiska riktlinjer som anges i Wästbyggs uppförandekod. I uppförandekoden står det bland annat att Wästbygg ska:

• drivas med lönsamhet och god etik

• aktivt motverka korruption, mutor och ekonomisk brottslighet

Medarbetare får heller inte utnyttja företagets kontaktnät eller utrustning för egen vinning.

Wästbygg har ett etiskt råd med den övergripande uppgiften att verka för att Wästbyggs verksamhet bedrivs på det sätt vi önskar. Det etiska rådet är tillgängligt för rådgivning och information rörande etiska frågor men har inte fått några frågeställningar under året.

Upplever någon medarbetare att det förekommer korruption, mutor, jäv eller liknande där någon på ett oacceptabelt sätt utnyttjar sin ställning för att gynna sig själv finns en visselblåsarfunktion. Under 2019 gjordes den tillgänglig även för externa parter. Visselblåsarfunktionen kan även användas för stora brister i säkerheten på en arbetsplats, allvarliga miljöbrott samt allvarliga former av diskriminering och trakasserier. Anmälan kan ske anonymt och funktionen hanteras av en advokatbyrå. Vidare utredningar och hantering av inrapporterade ärenden ansvarar det etiska rådet för. Inga anmälningar har registrerats under 2019.