Elever och lärare har fått en trivsam och genomtänkt skolmiljö.

    Utomhusmiljön har planerats tillsammans med en landskapsarkitekt och representanter för verksamheten.

    Till skolan hör också en komplett idrottshall med omklädningsrum och duschar.

    Certifiering enligt Miljöbyggnad Silver säkerställer en sund inomhusmiljö, energieffektiva tekniska installationer och låga driftkostnader. Taket är klätt med sedum.

Tillbaka till projekt

Nakterhusskolan

Nakterhusskolan i Haninge är en F–6 skola med plats för ungefär 400 elever, fördelade på två parallellklasser från förskoleklass till åk 6. Skolan har också en förskola med fem avdelningar.

Starten på projektet var en erhållen markanvisning från Haninge kommun. Därefter har Wästbygg utvecklat och byggt en modern och yteffektiv skola med stort fokus på trivsam inne- och utemiljö. Utöver lokaler för undervisning finns slöjdsalar, idrottshall och tillagningskök. Skolan är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver.

Hemsö förvärvade skolan i ett tidigt skede av projektet och har varit med under hela produktionsfasen. Verksamheten drivs av Haninge kommun, som hyr skollokalerna.