loading

Hållbarhetsarbete leder till konkurrenskraft

Till 2030 ska Wästbygg vara helt fossilfria i sin verksamhet. För att nå målet finns bland annat Klimatsmart byggarbetsplats – ett internt certifieringssystem för de egna byggarbetsplatserna. Det handlar inte bara om att bidra till en bättre miljö, utan också om att ligga i framkant för att vara ett modernt byggbolag som är redo för framtidens krav.

Wästbygg Gruppens mål är en pusselbit i den stora färdplan om en fossilfri bygg- och anläggningssektor år 2045 som hela branschen kommit överens om. Den stora färdplanen sträcker sig från utvinning av råvaror till färdig byggnad och till slut återvinning av material när byggnaden gjort sitt och ska demonteras.
– Det är en lite längre, och en väldigt viktig, resa, säger Wästbyggs tillförordnande hållbarhetschef Marie Lindebäck. Men det vi pratar om när vi säger att vi ska bli fossilfria till 2030 är vår egen verksamhet, det som vi själva kan styra över. Själva byggprocessen, produktionsskedet samt våra tjänsteresor och energianvändning. Det är där vi kan påverka mest, och där tror vi att vi kan ställa om och nå vår målsättning.

Det fossilfria bränslet finns men infrastrukturen saknas

Arbetet med att bli fossilfria till 2030 startade för två år sedan med en kartläggning där koncernens stora utsläppsposter identifierades. Nu pågår arbetet med att få ner utsläppen.
– En utmaning när vi mäter klimattryck i vår typ av verksamhet är att vi kan få stora svängningar från ett år till ett annat, beroende på vilka projekt vi arbetar med, var de är belägna geografiskt och vilken tid på året som produktionen pågår. Eftersom vi mäter varje år kan vi dock över tid se hur vi minskar vårt klimatavtryck, säger Marie Lindebäck.

 

För att kunna bli helt fossilfria till 2030 krävs vissa lösningar som inte finns idag, men vi måste börja resan nu och arbeta målinriktat för att se nya möjligheter.

 

2019 var det transporter, maskiner och provisorisk byggvärme samt tjänsteresor som stod för de tre största utsläppen.
– När det kommer till transporter till exempel, så finns det fossilfritt bränsle, fortsätter Marie. HVO100 är en förnybar diesel som kan köras i alla dieselmotorer men det saknas infrastruktur för att alla aktörer ska kunna ha tillgång till den. Det här är ett exempel på hur det ser ut idag, det finns lösningar men vi är inte helt framme. För oss handlar det om att hela tiden ställa krav, utvärdera effekterna av våra val men också inse vad som är möjligt att genomföra. Utvecklingen går mycket snabbt framåt och det som var omöjligt igår kan idag vara ett möjligt alternativ. När det gäller vissa frågor är vi väldigt tidigt ute men alla aktörer har olika områden som de fokuserar på, det går inte att ligga längst fram inom allt.

Totalt minskade Wästbygg Gruppen sina växthusgaser med 8,75 procent under förra året. Det egenutvecklade certifieringssystemet Klimatsmart arbetsplats är ett verktyg för att minska utsläppen ytterligare. Klimatsmart byggarbetsplats ställer krav på byggarbetsplatserna och klassar dem i nivåerna brons, silver och guld. Till exempel krävs det att 90 procent av avfallet på byggarbetsplatsen sorteras, för att nå upp till minimumnivån som är brons.

 

En livscykelanalys är bästa sättet att mäta en produkts miljöpåverkan

En annan del i arbetet för en fossilfri byggbransch är att se till hela byggkedjan där byggnadens hela livstid ingår i en så kallad livscykelanalys (LCA). Det är en metod för att mäta en produkts totala miljöpåverkan, från råvaruutvinning tills den återbrukas eller deponeras.
– Genom att jobba med LCA kan vi göra ännu smartare materialval samtidigt som vi fyller på i vår kunskapsbank, säger Marie Lindebäck. Vi jobbar med klimatanbud i vilka man räknar på just byggnaders klimatavtryck istället för kronor och ören. I ett av våra byggprojekt samarbetar vi med forskare på Chalmers där vi tittar på beslutsvägarna fram till klimatsmarta materialval. Dessutom har vi vår hållbarhetssamordnare Karin Nyquist som jobbar med livscykelanalyser och möjligheterna till ökad cirkularitet.

Förhoppningen är också att metoden ska kunna lyfta intresset för användning av återbrukat material.
– Här samarbetar vi med andra aktörer vi tror att samverkan är en nyckel till framgång när det gäller de här frågorna. För att kunna bli helt fossilfria till 2030 krävs vissa lösningar som inte finns idag, men vi måste börja resan nu och arbeta målinriktat föra att se nya möjligheter. För oss handlar det också om att vara konkurrenskraftiga. Vi lägger tid och pengar på att ligga i framkant nu, något som vi ser som en investering för framtiden. Kravställningarna kommer att öka och vi arbetar aktivt för att vara en långsiktig aktör i vår bransch.