• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad

Pressmeddelanden

Wästbygg Gruppen AB (publ) byter likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB

Regulatorisk

Med anledning av Carnegies förvärv av Erik Penser Bank har Wästbygg Gruppen sagt upp likviditetsgarantuppdraget med Erik Penser och i stället utsett Carnegie Investment Bank AB till ny likviditetsgarant för bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Arrangemanget är i enlighet med Nasdaq Stockholms regler om likviditetsgaranti. I rollen som likviditetsgarant åtar sig Carnegie att fortlöpande kvotera köp- respektive säljvolym för Wästbygg Gruppens...

Läs mer

Wästbygg Gruppen AB (publ) genomför amortering i enlighet med villkoren för sina utestående seniora icke-säkerställda gröna obligationer

Regulatorisk

Den 31 augusti 2023 genomförde Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Bolaget”), efter ett skriftligt förfarande, vissa ändringar avseende i villkoren för Bolagets utestående seniora icke-säkerställda gröna obligationer 2021/2024 med ISIN SE0016798227 (”Obligationerna”), däribland att ett belopp om totalt 100 miljoner kronor ska amorteras senast vid utgången av det första kvartalet 2024, varav minst 50 miljoner kronor senast den 31 december...

Läs mer

Wästbygg Gruppens delårsrapport för januari–september 2023

Regulatorisk

Stadig orderingång och ett steg mot återskapad lönsamhet Wästbygg Gruppen AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för januari–september 2023.– För andra kvartalet i rad redovisar Wästbygg Gruppen en orderingång överstigande en miljard kronor och hittills i år har vi tagit in nya ordrar till ett värde av 2,5 miljarder kronor. En fortsatt stabil orderingång visar på vår förmåga att erbjuda våra kunder rätt produkt. Det tredje...

Läs mer

Valberedning inför årsstämman 2024 i Wästbygg Gruppen AB (publ) är utsedd

Regulatorisk

Enligt antagen instruktion och arbetsordning för valberedningen ska valberedningen bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista vardagen i september samt styrelsens ordförande. Om någon av de tre största ägarna inte önskar utöva rätten att utse en ledamot går rätten att utse en sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren. Valberedningen inför årsstämman 2024 består...

Läs mer

Nytt miljardprojekt för Wästbygg Gruppen – utvecklar och bygger stor logistikanläggning åt Ahlsell i Eidsvoll i Norge

Regulatorisk

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen AB (publ), har fått förtroendet att utveckla och bygga grossistföretaget Ahlsells nya, toppmoderna logistikanläggning i Norge. Ahlsell blir hyresgäst i anläggningen och har tecknat ett femtonårigt hyresavtal med LC med en årshyra på cirka 80 MNOK. Anläggningen, som uppförs i Eidsvolls kommun norr om Oslo, är 62 000 kvm stor och innehåller bland annat ett 36 meter högt höglager....

Läs mer

Wästbygg Gruppen AB (publ) erhåller samtycke från obligationsinnehavare att ändra villkoren för sina utestående seniora icke-säkerställda gröna obligationer

Regulatorisk

Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att det skriftliga förfarande som inleddes genom ett meddelande till obligationsinnehavarna den 14 augusti 2023 (det ”Skriftliga Förfarandet”) för att efterfråga vissa ändringar avseende finansiella kovenanter i villkoren för Bolagets utestående seniora icke-säkerställda gröna obligationer 2021/2024 med ISIN SE0016798227 (”Obligationerna”), idag har slutförts. Kvorum uppnåddes och en...

Läs mer

Wästbygg Gruppens delårsrapport för januari–juni 2023

Regulatorisk

Omstrukturering och genomlysning av verksamheten skapar förutsättningar för lönsamhet framåt. Wästbygg Gruppen AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för januari–juni 2023. – Under andra kvartalet har vi tagit svåra men nödvändiga beslut för att anpassa Wästbygg Gruppens verksamhet till en fortsatt utmanande marknad. Vi har gjort en genomlysning av såväl pågående projekt som av koncernens tillgångar, vilket har resulterat i...

Läs mer

Wästbygg Gruppen AB (publ) inleder skriftligt förfarande

Regulatorisk

Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Bolaget”) inleder ett skriftligt förfarande i förhållande till Bolagets seniora icke-säkerställda gröna obligationer för att efterfråga vissa ändringar avseende finansiella kovenanter. Bolaget meddelade den 9 augusti 2023 sin avsikt att inleda ett skriftligt förfarande under Bolagets utestående seniora icke-säkerställda gröna obligationer 2021/2024 med ISIN SE0016798227 (”Obligationerna”) med anledning...

Läs mer

Wästbygg Gruppen AB (publ) ändrar finansiell kalender

Regulatorisk

Med anledning av Wästbygg Gruppen AB (publ):s (”Bolaget”) avsikt att inleda ett skriftligt förfarande i förhållande till Bolagets seniora icke-säkerställda gröna obligationer, vilket meddelades av Bolaget den 9 augusti 2023, har Bolaget beslutat att ändra publiceringsdatum för kvartalsrapporten för andra kvartalet 2023. Bolaget har beslutat att ändra publiceringsdatum för kvartalsrapporten för andra kvartalet 2023 till den 31 augusti 2023...

Läs mer

Wästbygg Gruppen AB (publ) förutser negativ resultatpåverkan på grund av omstruktureringskostnader och nedskrivningar

Regulatorisk

Wästbygg Gruppens (”Bolaget”) resultat för det andra kvartalet 2023 påverkas negativt av tidigare kommunicerade omstruktureringskostnader och nedskrivningar i projekt och av koncernens tillgångar. Vidare belastas resultatet av ytterligare reserveringar i ett logistikprojekt på den danska marknaden. Under första halvåret 2023 genomförde Wästbygg Gruppen en betydande omstrukturering och genomlysning av pågående projekt och verksamhet vilket...

Läs mer

Wästbygg Gruppen AB (publ) bygger ny logistikanläggning åt Ahlsell för 600 mkr

Regulatorisk

Ahlsell fortsätter att investera i sitt logistikcentrum i Hallsberg och Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor har fått förtroendet att uppföra två byggnader på sammanlagt 42 000 kvm samt ett kallager på 15 000 kvm. Ordervärdet uppgår till 600 mkr. Certifiering enligt Breeam nivå Excellent säkerställer byggnadernas långsiktiga hållbarhet inom viktiga områden som energianvändning, materialval och inomhusklimat.– Det här är...

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Wästbygg Gruppen AB (publ) den 4 maj 2023

Regulatorisk

Wästbygg Gruppen AB (publ), har hållit årsstämma den 4 maj 2023. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman. Samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen samt ansvarsfrihet Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt...

Läs mer

Wästbygg Gruppens delårsrapport för januari–mars 2023

Regulatorisk

Återskapad lönsamhet står i fokus för 2023. Wästbygg Gruppen AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för januari–mars 2023.– Under 2022 kunde vi, trots utmaningar på marknaden, åstadkomma en positiv tillväxt inom Wästbygg Gruppen men resultatet nådde inte önskad nivå. Då vi har sett tydliga signaler på att det sämre konjunkturläget kommer att bestå under längre tid framöver, har arbetet med att återskapa lönsamhet genom ett...

Läs mer

Wästbygg Gruppen AB (publ) genomför åtgärder för att återskapa lönsamhet

Regulatorisk

För att säkerställa Wästbygg Gruppens långsiktiga lönsamhet utifrån de nya marknadsförutsättningarna och minskad orderingång, planerar koncernen att genomföra personalnedskärningar om ca 70 tjänster. Samtidigt avses Inwita Fastigheter, koncernens bolag för förvaltning och ägande av egenutvecklade samhällsfastigheter, att avvecklas. 2022 var ett år präglat av utmaningar och osäkerhet, vilket föranlett en minskad efterfrågan, främst...

Läs mer

Wästbygg Gruppen AB (publ) i miljardaffär med H2 Green Steel

Regulatorisk

Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor har tecknat avtal med H2 Green Steel om att uppföra delar av en anläggning för produktion av grönt stål i Boden. Avtalet omfattar en byggnad på 150 000 kvadratmeter och ordervärdet uppgår till cirka 1,7 miljarder kronor. Affären är villkorad av att H2 Green Steel beviljas finansiering för projektet. Ordervärdet kommer att inkluderas i Wästbygg Gruppens orderingång först efter att...

Läs mer

Wästbygg Gruppen publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022

Regulatorisk

Wästbygg Gruppen AB (publ) offentliggör idag sin års- och hållbarhetsredovisning för 2022 på wastbygg.se. Tryckta exemplar finns tillgängliga från och med mitten av april på Wästbygg Gruppens kontor och kan även beställas via formulär på webbplatsen https://group.wastbygg.se/sv/hallbarhet/ars-och-hallbarhetsredovisning-6294/……………………….För ytterligare information, kontakta:Jonas Jönehall, vd och koncernchefTelefon: +46 73...

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WÄSTBYGG GRUPPEN AB (PUBL)

Regulatorisk

Aktieägarna i Wästbygg Gruppen AB (publ), org. nr 556878–5538, (”Wästbygg Gruppen” eller ”Bolaget”), kallas till årsstämma torsdagen den 4 maj 2023 kl. 15.00 på Clarion Collection Hotel Mektagonen på Falkenbergsgatan 3 i Göteborg. Inregistrering inför årsstämman inleds kl. 14.30 då lättare förtäring i form av kaffe/te och fika serveras.RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL STÄMMARätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare...

Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse i Wästbygg Gruppen AB (publ)

Regulatorisk

Valberedningen i Wästbygg Gruppen föreslår att årsstämman 2023 beslutar att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter, med omval av Jörgen Andersson, Lennart Ekelund, Christina Källenfors och Cecilia Marlow. Joacim Sjöberg har avböjt omval. Valberedningen föreslår vidare nyval av Jakob Mörndal samt Clas-Göran Lyrhem. Cecilia Marlow föreslås kvarstå som styrelsens ordförande.

Läs mer